هواپیمایی آسمان
شرکت هواپیمایی
هواپیمایی آسمان
مدل
Fokker
شماره پرواز
3850
کلاس پرواز
E

ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
Airbus
شماره پرواز
925C
کلاس پرواز
C

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
نامشخص
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
Y